Category: Uncategorized

سیستم بیهوشی

استفاده از گاز کربنیک به منظور آرام کردن ملکه در حال تلقیح بمنظور بيهوش کردن ملکه می توان از گاز CO2  استفاده کرد که این گاز در کپسولهای تحت فشار ۱۰۰ گرمی به بالا  نگهداری و در بازار موجود می باشد. داشتن فشارسنج  روی کپسول  کاملا” ضروری است و چنانچه نتوانیم با  باز کردن شیر کپسول بصورت دقیق، خروجی گاز را…
Read more