تلقیح ملکه 

شرکت دانش بنیان تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل الوند