سیستم بیهوشی

*سیستم بیهوشی یا  گاز CO2 به منظور آرام کردن ملکه در حال تلقیح :

بمنظور بيهوش کردن ملکه می توان از گاز CO2  استفاده کرد که این گاز در کپسولهای تحت فشار ۱۰۰ گرمی به بالا  نگهداری و در بازار موجود می باشد.

داشتن فشارسنج  روی کپسول  کاملا” ضروری است و چنانچه نتوانیم با  باز کردن شیر کپسول بصورت دقیق، خروجی گاز را تنظیم کنیم ، میتوان با نصب یک شیر هوای آکواریم بعد از شیرهوای اصلی و قبل از مخزن آب به تنظم خروج گاز  بصورت دقیق کمک کنیم .