کتاب تلقیح ملکه

:کتاب تلقیح ملکه

 تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل را چگونه به موفقیت انجام دهید

این کتاب حاصل 22 سال فعالیت بنده در زمینه جمع آوری اطلاعات تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل می باشد. من از سال 72تا اوایل سال 80 تمامی منابع اطلاعاتی که دراین زمینه در داخل کشور وجود داشت مطالعه کرده بودم و همیشه به دنبال تسلط کامل دراین تکنیک در رویاهایم غوطه ور می شودم. از انتهای سال 79 که به آلمان رفتم  با دست یابی به اطلاعات جهانی باور کردم که در این خصوص موفق خواهم شد.در آن زمان هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی یکی از حرفه ای ترین کتابهای  موجود در جهان  که بانک رموز  تلقیح مصنوعی موفقیت آمیزملکه زنبور عسل  است را به رشتیه تحریر در خواهم آورد

:در این کتاب خواهید خواند

پرورش زنبور نر
پرورش ملکه زنبور عسل
 جمع بندی کوتاه در رابطه با دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه

اسپرم گیری از زنبور نر
 تلقیح مصنوعی ملکه

امیدوارم که از اینطریق گامی در صنعتی سازی  پرورش زنبور عسل کشور عزیزمان ایران برداشته باشم

   با احترام علی عطائیان