میکروسکوپ

 میکروسکوپ به منظور استفاده در تکنیک تلقیح مصنوعی ملکه

بدین منظور ما نیازمند به یک دستگاه  میکروسکوپ می باشیم  که از قابلییت حرکت و تنظیم  به راحتی برخوردارباشد.لازم است که بدانید داشتن میدان دید وسیع میکروسکوپ(عدسی بزرگ)ازاهمیت ویژهای برخوردار می باشد. همچنین قدرت بزرگ نمایی دستگاه  بايد  مابین۷ تا ۳۵ برابر باشد و درعین حال طول میلهٔ عمودی میکروسکوپ ( حداقل۲۵ سانتيمتر ) و پایهٔ آن باید عرضی  در اندازهٔ ۲۰ و ارتفاع ۳ سانتیمتر را دارا  باشد. درغیراین صورت درحین کاربا مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.