شست و شو و استریل

: شستشو و استریل کردن وسایل

با توجه به اینکه موارد زیادی باعث بارور نشدن و همینطور تلفات ملکه های تلقیح شده میشود و درعین حال بیشترین آسیب دیدگی هادرحین تلقیح به ملکه ها وارد میگردد،چنانچه خواهان نتیجه گیری مطلوبی هستید باید تمامی سعی خود رادر به کارگیری اصول بهداستی نظافتی داشته باشید.  یکی از کارهای اولیه مهم فراهم کردن میز کار تمیز و بدون آلودگی همینطور استفاده ازوسایل و ابزارآلات استریل شده می باشد . درطبیعت به هیچ وجه عمل باروری در شرایط استیریل انجام نمیـشود ولی ما باید تمامی سعی خود را داشته باشیم  تا از انتقال باکتریها و میکروبها درحین کار جلوگیری بعمل آوریم. به این خاطر باید توجه  خاص به قسمتهایی که مستقیما” یا غیره مستقیم باسپرم گیری و یا  تلقیح در تماس هستند داشته باشیم .زیرا ما می توانیم از طریق جذب آلودگی وانتقال آن به کل سری ملکه ها تولید شده ، آسیب رسانیده و باعث خسارات چشمگیری شویم.
سر سرنگها را در حین کار با استفاده از گوش پاکن استیریل آغشته به 
 رقیق کننده  اسپرم مرتبا”تمیز نگاه داشته و بعد ازاتمام  کار آنها را با استفاده ازآب ومایع  ظرف شویی کاملا” شستوداده شود تا ازخشک شدن محتویات داخل آن جلوگیری بعمل آید. به وسیله یک ظرف آزمایشگاهی نلوکی مانندِ  دردار که قطری در حدود ۱۰ سانتیمتر و ارتفاعی ۲.سانتیمتر دارد ، که با کمک یک عدد سرنگ معمولی و با استفاده از  فشار آب و مایع ظرف شویی که به وسیله  سرنگ ایجاد میشود، میتوان تمامی جداره داخلی سرسرنگها را بخوبی تمیز کنیم.

بعد از آن به منظور شستشو و برطرف کردن کف داخل سرسرنگها  می توان از آب استفاده کرده و سپس به وسیله  الکل ۷۰ درصدی که با استفاده ازسرنگ تزریق به  داخل آنها تز ریق می کنیم باعث ضدعفونی کردن آنها می شویم  و برای  برطرف کردن  مواد سمی الکل ، سر سرنگها را مجددا” با آب مقطر کاملا” استیریل شده شستشو میدهیم . چنانچه میخواهیم  بعد از شستشوی کامل را آغاز کنیم ،  باید سر سرنگها  را به وسیله  محلول استون  شستشو دهیم .زیرا که آسیتون خاصیت خشک کنندگی سريع دارد و به هیچ وجه مواد سمی و آلوده کننده ای از خود بجای نمی گذارد.

:الکل

الکل  به منظور ضدعفونی کردن وسایل و ابزارآلات درزمینه  تلقیح مصنوعی ملکه  زنبورعسل کاربری زیادی دارد.فراموش نشود که تماس الکل با سر سرنگ باعث از بین بردن اسپرمها میشود.همچنین ضد عفونی کردن  وسایل پلاستیکی و یا بلور پلاستیک، ممنوع میباشد چون موجب کدّر شدن و از بین رفتن این مواد خواهد شد . ما می توانیم از الکل  اتانول۷۰ درصد  که درهمه  داروخانه ها  موجود می باشد استفاده کنیم . که از آن برای ضد عفونی کردن تمامی قطعات فلزی سرنگ – واشرهای سیلیکنی – اهرم های فلزی – سرسرنگها استفاده میشود که همگی بعد ازضدعفونی کردن دوباره با آب استیریل تمیزخواهند شد.اگرکه امکان جای دادن سرنگ  کامل درداخل دیگ زودپز نمی باشد، میتوانید سرنگ را فقط با الکل و آب استریل ضد – عفونی کنید ولی قراردادن سرسرنگها در دیگ الزامیست! استفاده ازدیگ زودپز که قادراست  فشاری در حدود یک بار و حرارتی برابر ۱۲۰ درجه سانتیگراد را تولید کند بهترین  وسیله  استریل کننده وسایل میباشد.مدت زمان قرار دادن  قطعات در داخل دیگ زودپز نهایتا”۳۰ .دقیقه می باشد . که این قطعات در داخل  زرورق  بصورت تقریبا” آزاد پیچیده  شده و درسطح آب در داخل دیگ  آویزان می شود.( وسایل نباید به هیچ وجه در داخل آب قرار گیرند)

از فیلتر آزمایشگاهی که مخصوص فیلترکردن مایعات میباشد برای استریل کردن رقیق کننده اسپرم یا سرم خوراکی و یا اینکه آب مقطر مورد نیاز استفاده می شود. استفاده ازاین فیلتر اطمینان کاررابالا برده و همینطورباعث از بین رفتن حبابهای هوا ، در حال خروج محلول از سرنگ خواهد شد.باید دقت کنید که تمیز نگه داشتن دستها و استفاده مکرر از الکل به منظور بر طرف کردن آلودگی  که ازطریق پاشیدن مدفوع  زنبورهای نر برروی دستها ایجاد میشود، امریست که باید مکررا”مورد توجه واقع گردد . بعد از هر تلقیح  حتما” قلابها را به  وسیله گوش پاکن آغشته به الکل ضدعفونی کنید  . دهانه سرسرنگ باید مکررا” به  وسیله گوش پاکنِ استیریل آغشته  به مایع رقیق کننده اسپرم پاکیزه نگاه داشته شود. و تمامی که قادرند حرارت بالا را تحمل کنند. میتوان ازطریق دیگ زودپزبه راحتی ضد عفونی کرد.

طلاعات  کلی  داده شده  بالا به  منظور راهنمایی مبتدیانِ  گرامی می باشد . افرادی  که  به این  تکنیک کاملا”مسلط هستند میتوانند برابر نیازمندیهای  خود  و حجم  کاری را  که  انجام می دهند نسبت به امکانات مورد نیازخود ، تصمیم گیری مناسبی  را داشته باشند.