سیستم بیهوشی

استفاده از گاز کربنیک به منظور آرام کردن ملکه در حال تلقیح

بمنظور بيهوش کردن ملکه می توان از گاز CO2  استفاده کرد که این گاز در کپسولهای تحت فشار ۱۰۰ گرمی به بالا  نگهداری و در بازار موجود می باشد.

داشتن فشارسنج  روی کپسول  کاملا” ضروری است و چنانچه نتوانیم با  باز کردن شیر کپسول بصورت دقیق، خروجی گاز را تنظیم کنیم ، میتوان با نصب یک شیر هوای آکواریم بعد از شیرهوای اصلی و قبل از مخزن آب به تنظم خروج گاز  بصورت دقیق کمک کنیم .