* شستشو و استریل کردن وسایل:

با توجه به اینکه موارد زیادی باعث بارور نشدن و همینطور تلفات ملکه های تلقیح شده میشود و درعین حال بیشترین آسیب دیدگی هادرحین تلقیح به ملکه ها وارد میگردد،چنانچه خواهان نتیجه گیری مطلوبی هستید باید تمامی سعی خود رادر به کارگیری اصول بهداستی نظافتی داشته باشید.  یکی از کارهای اولیه مهم فراهم کردن میز کار تمیز و بدون آلودگی همینطور استفاده ازوسایل و ابزارآلات استریل شده می باشد . درطبیعت به هیچ وجه عمل باروری در شرایط استیریل انجام نمیـشود ولی ما باید تمامی سعی خود را داشته باشیم  تا از انتقال باکتریها و میکروبها درحین کار جلوگیری بعمل آوریم . به این خاطر باید توجه  خاص به قسمتهایی که مستقیما" یا غیره مستقیم با
اسپرم گیری و یا  تلقیح در تماس هستند داشته باشیم .زیرا ما می توانیم از طریق جذب آلودگی و
 انتقال آن به کل سری ملکه ها تولید شده ، آسیب رسانیده و باعث خسارات چشمگیری شویم.

سر سرنگها را در حین کار با استفاده از گوش پاکن استیریل آغشته به  رقیق کننده  اسپرم مرتبا"
تمیز نگاه داشته و بعد ازاتمام  کار آنها را با استفاده ازآب ومایع
 ظرف شویی کاملا" شستشوداده
تا ازخشک شدن محتویات داخل آن جلوگیری بعمل آید.
به وسیله یک ظرف آزمایشگاهی نلوکی
مانندِ  دردار که قطری در حدود ۱۰ سانتیمتر و ارتفاعی ۲.سانتیمتر دارد ، که با کمک یک عدد سرنگ معمولی و با استفاده از  فشار آب و مایع ظرف شویی که
به وسیله  سرنگ ایجاد میشود، میتوان تمامی جداره داخلی سرسرنگها را بخوبی تمیز کنیم.

 ی
Ӂ ی  ۷۰ ی ی   ی ی ی
ی ی ی  ی    ی   " " یی یی . یی   ی
ی
 ی   ی     ی .ی ی
ی Ԙ ϐی ی ی ی ی ی
- .

الکل :
  ی  ی ی  ی ی   ی یی . ی Ӂ ی- .همچنین ضد عفونی کردن  وسایل پلاستیکی و یا بلور پلاستیک ممنوع میباشد چون موجب
کدّر شدن و از بین رفتن این مواد خواهد شد . ما می توانیم از الکل  اتانول۷۰ درصد  که درهمه  داروخانه ها  موجود می باشد استفاده کنیم . که از آن برای ضد عفونی کردن تمامی قطعات فلزی
سرنگ - واشرهای سیلیکُنی - اهرم های فلزی - سرسرنگها استفاده میشود که همگی بعد ازضد-
عفونی کردن دوباره با آب استیریل تمیزخواهند شد.اگرکه امکان جای دادن
سرنگ  کامل درداخل
دیگ زودپز نمی باشد، میتوانید سرنگ را فقط با الکل و آب استریل ضد
- عفونی کنید ولی قرار
دادن سرسرنگها در دیگ الزامیست! استفاده ازدیگ زودپز که قادراست  فشاری در حدود یک بار
و حرارتی برابر ۱۲۰ درجه سانتیگراد را تولید کند بهترین  وسیله  استریل کننده وسایل میباشد.
مدت زمان قرار دادن  قطعات در داخل دیگ زودپز نهایتا"۳۰ .دقیقه می باشد . که این قطعات در
داخل  زرورق  بصورت تقریبا" آزاد پیچیده  شده و درسطح آب در داخل دیگ  آویزان می شود.
( وسایل نباید به هیچ وجه در داخل آب قرار گیرند)

ی یԐی یј ی ی ی ی ی Ӂ
ی ǘی ی ی ی ی . ی ی ی
ی ی ی .
ی ی ی ϐی
ی ی   ی ی ی یϡ ی ی "
. ی  "   ی ǘ ی
ی . ی "   ی ǘ یی   ی ی Ӂ
ǘی . ی . ی ی ی ρ
ی ی .

  ی      یی ی  ی ی . ی    ی  ʘی "
ی ییی      ی     ی ی
ی یی ی  .